Bảo trì dựa trên rủi ro

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Bảo trì theo rủi ro là gì?

Khái niệm

Bảo trì dựa trên rủi ro (RBM) ưu tiên các nguồn lực bảo rì đối với các tài sản gây ra nhiều rủi ro nhất khi có sự cố xảy ra. Đó là một phương pháp để xác định cách sử dụng hiệu quả nhất đối với các nguồn lực bảo trì. Chiến lược bảo trì dựa trên rủi ro RBM được thực hiện để các nỗ lực bảo trì đối với một cơ sở vật chất được tối ưu hoá từ đó giảm thiểu bất cứ rủi ro nào của sự cố hỏng hóc.

Một chiến lược bảo trì theo rủi ro được phân thành 2 giai đoạn chính:

  1. Đánh giá rủi ro
  2. Hoạch định chiến lược bảo trì dựa trên rủi ro

Loại bảo trì và tần suất thực hiện bảo trì chủ yếu dựa trên mức độ rủi ro của hỏng hóc đó. Các tài sản có nguy cơ xảy ra hỏng hóc và mức độ xảy ra hỏng hóc cao thường được bảo trì và giám sát thường xuyên hơn. Các tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn thường áp dụng các chương trình bảo trì đơn giản hơn. Thực hiện quy trình bảo trì dựa trên rủi ro có nghĩa rằng mức độ rủi ro được giảm xuống mức tối thiểu và ít chi phí nhất.

Các chương trình giám sát và bảo trì đối với các thiết bị có mức độ rủi ro cao thường là các chương trình bảo trì dựa trên điều kiện.

Các ứng dụng phù hợp

Bảo trì dựa trên rủi ro là chiến lược phù hợp với bất cứ một kế hoạch bảo trì nào. Là một phương pháp bảo trì, RBM mang đến cho bạn một cách tiếp cận có hệ thống để xác định các kế hoạch bảo dưỡng tài sản thích hợp nhất. Sau khi thực hiện kế hoạch bảo trì loại này, rủi ro của các sự cố được giảm xuống.

Khuôn khổ bảo trì dựa trên rủi ro được áp dụng cho mỗi hệ thống cơ sở vật chất. Một hệ thống, ví dụ, có thể là một tàu cao tốc. Hệ thống này sẽ kết nối với một hệ thống khác. Các hỏng hóc như vậy có thể được phát hiện đầu tiên. Sau đó, khuôn khổ bảo trì dựa trên rủi ro điển hình được áp dụng cho mỗi rủi ro. Khuôn khổ này được chỉ ra trong biểu đồ trên.

Thu thập dữ liệu

Đối với mỗi rủi ro nhất định, dữ liệu cần được thu thập. Bao gồm các thông tin về: rủi ro, hậu quả và các phương pháp chung được sử dụng để giảm thiểu và dự đoán mức độ rủi ro.

Đánh giá rủi ro

Ở giai đoạn đánh giá rủi ro, cả xác suất xảy ra rủi ro và hậu quả của rủi ro được định lượng trong bối cảnh xem xét toàn bộ cơ sở vật chất.

Xếp hạng rủi ro

Với việc hoàn thiện xếp hạng mức độ rủi ro, xác suất và hậu quả của rủi ro được sử dụng kết hợp để xác định rủi ro tổng thể. Rủi ro tổng thể này được xếp hạng ngược lại với các mức độ rủi ro tiền xác định. Kết quả là rủi ro có thể được chấp nhận hoặc không tuỳ theo mức độ. .

Lập kế hoạch điều tra

Nếu rủi ro không được chấp nhận, bạn cần lập ra một kế hoạch điều tra hệ thống sử dụng các phương pháp tiếp cận giám sát điều kiện hoạt động. Hoặc là, nếu rủi ro khả thi hơn về mặt chi phí và kỹ thuật thì bạn có thể lựa chọn một chương trình bảo trì phòng ngừa.

Đề xuất phương pháp giảm thiểu rủi ro

Ở giai đoạn đưa ra đề nghị giảm thiểu rủi ro, bạn cần sử dụng phương pháp giám sát điều kiện hoạt động và bảo trì.

Đánh gía lại

Cuối cùng, kế hoạch bảo trì được đánh giá lại theo các tiêu chí khác – như các yêu cầu bắt buộc và yêu cầu về pháp lý. Nếu yêu cầu của kế hoạch không đáp ứng được những tiêu chí đó, bạn sẽ phải bắt đầu quy trình lại từ đầu. Còn không, kế hoạch bảo trì được xem xét lại một lần nữa.

Cách đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro do sự cố gây ra là một trong những khía cạnh quan trọng nhất về chiến lược bảo trì dựa trên mức độ rủi ro. Độ chính xác càng cao, kết quả thực hiện chiến lược bảo trì dựa trên rủi ro càng cao.

Không có một phương pháp tiêu chuẩn nào để đánh giá rủi ro. Phương pháp định tính, bán định lượng, định lượng được sử dụng để xác định các rủi ro có thể tồn tại. Để ước tính xác suất của những rủi ro này, các phương pháp được sử dụng bao gồm các phương pháp xác định và xác suất. Các cách tiếp cận thích hợp nhất sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu có sẵn để đánh giá rủi ro.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!